Splošno o naselju

1. Kje se nahaja naselje Nokturno?

Naselje Nokturno se nahaja v občini Koper na Markovcu ali Markovem hribu v neposredni bližini naselja Semedela. Po Občinskem podrobnem prostorskem načrtu sodi v območje Stanovanjske zazidave Markovec Žusterna – območje A in B.

Spodnja cesta povezuje križišče Koper, Šmarje, Semedela in se mimo izolske bolnišnice spušča do obvoznice za Portorož. Dostop je mogoč s semedelske strani ali mimo bolnišnice. Naselje ima odlično cestno povezavo, oddaljeno le nekaj minut vožnje od centra Kopra oz. hitre ceste proti Ljubljani.

 

2. Kako veliko je naselje Nokturno?

V naselju Nokturno je 235 stanovanjskih enot, 4 poslovni prostori in več dodatnih shramb in  večnamenskih prostorov. Naselje je razdeljeno na območje A (objekti A, B, C) in B (objekti D, E in F) ter na nize I (objekti A, B in C), II (objekta D in E) ter III (objekt F). V posameznem jedru (stopnišču) je različno število stanovanj – minimalno 2 oziroma maksimalno 12, v večini po 6, kar še dodatno dviguje raven intimnosti in mirnosti naselja. V vsakem jedru sta 2 nadstropji, vsi objekti so opremljeni s prostornimi dvigali.

 

3. V kateri energetski razred sodijo stanovanjski objekti v naselju Nokturno?

Energetska izkaznica je dostopna na spletni strani www.nokturno.eu pri posameznem stanovanju.
 

4. Kateri materiali so bili uporabljeni pri gradnji naselja Nokturno?

Vse podrobnosti o uporabljenih materialih so navedene v rubriki O projektu, Tehnični opis, ki je objavljen na spletni strani www.nokturno.eu (v nadaljevanju spletna stran).

 

5. Kateri materiali in oprema so uporabljeni v stanovanjskih enotah?

Vse podrobnosti o materialih in opremi, ki se nahajajo v stanovanjskih enotah, najdete v rubriki O projektu, Stanovanja,  Katalog materialov in opreme, ki je objavljen na spletni strani.


6. Ali ima naselje Nokturno že izbranega upravnika?

Družba DUTB d.d. je na podlagi javnega razpisa sklenila pogodbo o upravljanju naselja z družbo Iskra d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, ki je začela veljati s 1. februarjem 2017.

Lastniki stanovanjskih enot lahko z 51 % večino skladno z veljavno zakonodajo kadarkoli odstopijo od pogodbe o opravljanju upravniških storitev z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, ki začne teči od dneva vročitve odpovedi upravniku. V tem roku morajo izbrati tudi novega upravnika. V primeru, da upravnik krši zakon ali pogodbo o opravljanju upravniških storitev, lahko etažni lastniki odstopijo od pogodbe brez odpovednega roka.


7. Kje se nahaja najbližji vrtec / šola / lekarna / zdravstveni dom / avtobusna postaja / trgovina / pošta / banka?

Naselje Nokturno se nahaja v bližini Kopra, zato je vsa potrebna javna infrastruktura v bližini. V radiu od 500 m do 1,5 km se nahajajo trgovine, pošta, zdravstveni dom in lekarni. Na območju naselja Semedela in v centru Kopra se nahajajo vrtci (Vrtec Koper in Vrtec Semedela), osnovne šole (OŠ Koper, OŠ Dušana Bordona in OŠ Antona Ukmarja), srednje šole (Gimnazija Koper, Srednja tehniška šola in Srednja ekonomsko-poslovna šola), kakor tudi univerze ter visoke šole (Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Pedagoška fakulteta, Fakulteta za management, itd.).

Tik ob naselju je avtobusno postajališče mestnega potniškega prometa, ki omogoča preprost dostop do centra Kopra. Prav tako se v bližini nahajajo urejene kolesarske poti (Paranzana), v centru Kopra športno-rekreacijski objekti (Bonifika) ter nedaleč stran številna urejena kopališča in bazeni (Mestno kopališče Koper, Kopališče pri Svetilniku v Izoli, Debeli rtič, Olimpijski bazen Žusterna, itd.).

Prodaja

1. Katera stanovanja so na voljo za nakup?

Naprodaj je 166 stanovanj, to so vsa stanovanja, ki so še v lasti DUTB d.d., z izjemo dveh vzorčnih stanovanj, ki trenutno nista predmet prodaje.  Predmet prodaje v drugi fazi so tudi dodatne shrambe in večnamenski prostori, ki se večinoma nahajajo v garažnih etažah.


2. Kako bo potekala prodaja stanovanj? 

Od 11. februarja 2017 bo 166 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti in shrambami naprodaj na klasičen način – kupec, ki prvi sklene prodajno pogodbo za posamezno stanovanje ter izpolni vse pogodbene obveznosti, postane lastnik stanovanja. Cene stanovanj so določene vnaprej in niso predmet pogajanj.

Za ogled stanovanj kupce naprošamo za predhodno najavo in rezervacijo termina ogleda na elektronskem naslovu real-estate@dutb.eu.

Parkirna mesta

1. Kako je urejeno parkiranje v naselju Nokturno?

Pod vsakim nizem (ABC, DE in F) so v garažnih etažah parkirna mesta, skupaj 541 enot, od tega 478 lastniških parkirnih mest in 63 za obiskovalce. Vsakemu stanovanju pripadata dve lastniški parkirni mesti. Vsa pripadajoča lastniška parkirna mesta so že vnaprej določena. Večina parkirnih mest je  razporejenih v treh garažnih etažah, do večine njih se dostopa z dvigalom iz posameznega jedra (vhoda). Zunanjih parkirnih mest je 18, od tega 8 lastniških in 10 za obiskovalce.


2. Ali lahko stanovanje prodam naprej takoj po nakupu? Ali lahko prodam shrambo in/ali parkirno mesto s svojim ID znakom, če ju ne potrebujem?

O nadaljnji prodaji vseh kupljenih nepremičnin odloča lastnik oz. kupec sam, saj DUTB d.d. ne postavlja nobenih omejitev nadaljnje prodaje.


3. Stanovanju glede na komercialno skico pripadata dve parkirni mesti v garaži. Ali moram vzeti obe, čeprav potrebujem samo eno?

Skladno s Splošnimi pogoji prodaje vsakemu stanovanju pripadajo shramba (nekaterim tudi dve shrambi) in dve lastniški parkirni mesti v garaži. Tako ni možen nakup samo enega parkirnega mesta. Lahko pa novi lastnik parkirno mesto kasneje proda, v kolikor ga ne potrebuje, saj je vsako parkirno mesto označeno s svojim ID znakom.

Poslovni prostori, skupni deli

1. Katere so dovoljene dejavnosti v poslovnih prostorih?

V poslovnih prostorih so predvidene mirne dejavnosti kot je navedeno v Tehničnem opisu. Poslovni prostor trenutno ni predmet prodaje.

Obračunavanje, stroški

1. Kako se obračunavajo stroški v stanovanjih?

Vsa stanovanja imajo ločene števce za porabo vode in elektrike. Naselje ima tri kotlarne na  utekočinjeni naftni plin iz Srmina, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo. Vsa stanovanja imajo v zaprtih nišah pred stanovanji kalorimetre za ogrevano vodo. Možno je tudi prehodno ogrevanje stanovanj z vgrajenimi klimatskimi napravami. Skupni stroški, ki se nanašajo na skupne prostore, se obračunavajo preko upravnika.


2. Ali bo DUTB d.d. kot lastnica stanovanj, ki ne bodo prodana, plačevala sorazmerni del stroška upravljanja in vzdrževanja ter ostalih skupnih stroškov (poraba elektrike v skupnih prostorih, čiščenje skupnih prostorov …)?

DUTB d.d. bo enako kot ostali etažni lastniki plačevala za neprodana stanovanja vse stroške upravljanja in vzdrževanja ter ostale skupne stroške v sorazmernem solastniškem deležu.


3. Kako se bodo vzdrževale zelene strehe v prihodnje in kakšne stroške lahko v zvezi s tem pričakujejo bodoči stanovalci?

Vzdrževanje zelene strehe bo urejal upravnik naselja, ki bo v skladu z dogovorom z etažnimi lastniki izbral najugodnejšega ponudnika; stroški se bodo porazdelil na posamezna stanovanja v skladu s solastniškim deležem.

Sklenitev pogodbe, financiranje in primopredaja

1. Kdaj lahko sklenem prodajno pogodbo?

Po izboru želenega stanovanja lahko kupec takoj podpiše prodajno pogodbo v pisarni v Nokturnu. V kolikor kupec takoj po izboru stanovanja še ne želi podpisati prodajne pogodbe, lahko v pisarni v Nokturnu podpiše obrazec za rezervacijo, ki je veljavna 5 dni. V tem času mora kupec podpisati prodajno pogodbo.


2. Kakšni so plačilni pogoji ob sklenitvi prodajne pogodbe?

Po podpisu prodajne pogodbe mora kupec v roku osmih dni na račun prodajalca DUTB d.d. plačati aro v višini 10 % prodajne cene. Ara se všteje v kupnino in se šteje za prvi obrok kupnine. Preostanek kupnine mora kupec na račun prodajalca DUTB d.d. plačati v roku 60 dni od sklenitve pogodbe.


3. Kdaj lahko prevzamem ključe stanovanja?

Prodajalec bo kupcu izročil ključe stanovanja najkasneje v roku 15 dni po plačilu celotne kupnine. O izročitvi in prevzemu nepremičnine bosta prodajalec in kupec sestavila primopredajni zapisnik.


4. Ali Prodajalec omogoča financiranje nakupov?

Na spletni strani www.nokturno.eu je objavljen seznam bank in hranilnic, ki nudijo financiranje nakupov stanovanj v naselju Nokturno.


5. Kdo krije stroške sklenitve prodajne pogodbe?

Stroške sklenitve prodajne pogodbe, tj. notarsko overitev prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom, krije prodajalec, DUTB d.d.

V primeru nakupa stanovanja z najetjem kredita krije stroške odobritve in sklenitve posojilne pogodbe  kupec sam. V primeru najema hipotekarnega kredita nosi kupec tudi stroške notarskega zapisa ustanovitve hipoteke za zavarovanje denarne terjatve.


6. Ima kupec poleg plačila kupnine še kakšne druge stroške?

Poleg kupnine, ki že vsebuje davek na dodano vrednost in stroškov iz prejšnjega odgovora, nosi kupec še stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo (sodna taksa) ter strošek priprave predloga za vpis v zemljiško knjigo in vložitev predloga v zemljiško knjigo, če le-to opravi notar. Strošek vpisa lastninske pravice je odvisen od vrednosti nepremičnine in je določen v 10. točki 9. poglavja Zakona o sodnih taksah.

 

7. Ali lahko izberem svojega notarja?

Notarsko overitev prodajne pogodbe z zemljiškoknjižnim dovolilom bo uredil prodajalec pri notarki Meti Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, kjer se bodo lahko tudi hranili izvirniki prodajnih pogodb z zemljiškoknjižnimi dovolili do dokončnega plačila kupnine.

V primeru pridobitve hipotekarnega kredita, lahko kupec izbere notarja na območju, kjer leži nepremičnina, ki jo kupuje, za potrebe ustanovitve hipoteke za zavarovanje denarne terjatve, na podlagi predhodno sklenjene posojilne pogodbe.

Jamstva

1. Ali po prevzemu stanovanja lahko uveljavljam napake?

Vidne napake, razen navedenih v Popisu lastnosti, je potrebno uveljaviti pri prevzemu stanovanja.

Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki se pojavijo v dveh letih od prevzema stanovanja. Prodajalec odgovarja za skrite napake, ki imajo naravo solidnosti gradnje, če se pokažejo v 10-tih letih od prevzema s strani upravnika Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., tj. od marca 2011.