Kupite stanovanje v naselju Nokturno

Obvestilo!

Dne 16.3.2021 se je iztekel rok za prijavo na e-dražbo. E-dražba bo organizirana dne 25.3.2021 ob 8.30 uri. Do sprejema odločitve glede prodaje v okviri e-dražbe ne bomo obravnavali prejetih nezavezujočih ponudb.

1. prodajna faza od 11.7.2020 do 31.8.2020 – zbiranje zavezujočih ponudb

V naselju Nokturno se je 11.7.2020 pričela prodaja treh opremljenih vzorčnih stanovanj (dve 2S+K, eno 2S, preurejeno v 2S+K) in treh neopremljenih stanovanj (eno 2S+K, dve 3S). Stanovanja so se prodajala na način zbiranja zavezujočih ponudb, z rokom za oddajo ponudbe do 31. 8. 2020.

Postopek prodaje petih stanovanj je zaključen.

2. prodajna faza od 15.02.2020 do 16.03.2021 – E-dražba

V naselju Nokturno je bilo od 15.02.2021 dalje na voljo za ogled in nakup še zadnje prosto stanovanje in sicer opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 (2S, preurejeno v 2S+K) na naslovu Kvedrova cesta 22f, Koper.

Stanovanje se prodaja na način E-dražbe na katero je bil rok za prijavo do 16.3.2021 do 23:59:56 ure. 

Razpisni elementi e-dražbe so sledeči:

 • ogledi od 15.02.2021 do 15.03.2021
 • elektronska prijava na E-dražbo do 16.03.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 5.000,00 EUR do 16.03.2021 (potrdilo o plačilu varščine in podpisan Popis lastnosti sta obvezni prilogi ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.03.2021
 • do 22.03.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 25.03.2021 ob 8:30 – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 1.000 EUR.

Več informacij glede izhodiščne cene nepremičnine, razpisnih pogojev za E-dražbo, prodajne dokumentacije, idr. je objavljenih v nadaljevanju pod »Prenesi datoteke«, ostala dokumentacija pa je objavljena pod »Prodajna dokumentacija«.

Vodene ogledi stanovanja pri posredniku prodaje, Nepremičninski družbi d.o.o. (Re-max) niso več možni.  

 

 

Tlorisi stanovanj

Prenesi datoteke

Kupite poslovni prostor v naselju Nokturno

Poslovni prostor z oznako B-P-PP1 predstavlja dokončan in opremljen pisarniški prostor, namenjen mirnim dejavnostim. Nahaja se v objektu B, na spodnjem delu naselja Nokturno, ob Kozlovičevi cesti, v bližini postajališča mestnega potniškega prometa. Obsega predprostor, pisarniški prostor, WC in zunanjo teraso, s skupno neto tlorisno površino 99,62 m2. Ogrevanje in hlajenje prostora je urejeno s klimatsko napravo.

Poslovnemu prostoru pripadajo tri zunanja parkirna mesta z oznakami B4, B5 in B6, ki se nahajajo ob vhodu v prostor. 

Poslovni prostor se prodaja po načelu "videno-kupljeno", prav tako pohištvo in oprema.

Naprave, pohištvo in oprema nimajo več veljavne garancije in je odgovornost prodajalca izključena.

V prodajno ceno so že vključeni pripadajoči davki.

Jamčevalni rok

Prodajalec, GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52,1260 Ljubljana-Polje, matična številka 2273152000, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZVKSES dne 30.03.2011 opravil izročitev in prevzem skupnih delov in naprav v objektih naselja Nokturno družbi TABOR Ljubljana d.d., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5072239000, skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih instalacij za Stanovanjsko naselje Nokturno, Markovec z dne 04.02.2011 (leta 2012 je družba Tabor Ljubljana d.d. oddelilo dejavnost upravljanja in ustanovilo novo družbo Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična št. 6054684).

Desetletni jamčevalni rok za napake v solidnosti gradnje (streha, fasada, konstrukcijski elementi in drugi skupni deli in naprave) je zato začel teči navedenega dne in poteče 30.03.2021.

Popis tehničnih lastnosti stavbe – strojne instalacije

Obveščamo vse potencialne ponudnike oz. kupce, da ima naselje tri kotlovnice na utekočinjeni naftni plin, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo; infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin na koprskem območju za enkrat še ni. Stroški ogrevanja ter priprava tople vode so glede na projektirani in izvedeni sistem strojnih inštalacij pri sedanjem energentu primerljivi operativnim stroškom bolj energetsko potratnih sosesk.

Jamstva in spremembe prodajnega postopka

 • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
 • Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.
 • DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
 • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.