Kupite stanovanje v naselju Nokturno

Obvestilo.

Prodajalec obvešča vse interesente, da je postopek elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec z oznako C-J3-P-S2 (DUTB ID 42-054), z razpisnim rokom do 05.01.2021, RAZVELJAVLJEN, glede na to, da zaradi slabega epidemiološkega stanja ni znano, kdaj se bodo vsi ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenija sprejela za zajezitev in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, sprostili. Nov razpis bo objavljen takoj, ko bodo razmere, v povezavi z epidemijo, dovoljevale izvedbo.

Tudi prejete ponudbe za dodatne večnamenske prostore/shrambe se tako v tem času ne bodo obravnavale.

Hvala za razumevanje.

 

1. prodajna faza od 11.7.2020 do 31.8.2020 – zbiranje zavezujočih ponudb

V naselju Nokturno se je 11.7.2020 pričela prodaja treh opremljenih vzorčnih stanovanj (dve 2S+K, eno 2S, preurejeno v 2S+K) in treh neopremljenih stanovanj (eno 2S+K, dve 3S). Stanovanja so se prodajala na način zbiranja zavezujočih ponudb, z rokom za oddajo ponudbe do 31. 8. 2020.

Postopek prodaje petih stanovanj je v zaključni fazi.

2. prodajna faza od 14.10.2020 do ponovnega razpisa E-dražbe

Ko bo ponovno razpisana elektronska dražba, bo v naselju Nokturno na voljo za ogled in nakup zadnje prosto stanovanje z oznako C-J3-P-S2, na naslovu Kvedrova cesta 22f, Koper, t.j. dvo-sobno opremljeno vzorčno stanovanje, preurejeno v 2S+K. Stanovanje se obravnava kot novogradnja z jamstvom po ZVKSES. Komercialna sklica je na voljo pod »StanovanjaKo bodo epidemiološke razmere dopuščale se lahko za vodene oglede stanovanja dogovorite pri posredniku prodaje, Nepremičninski družbi d.o.o. (Re-max). Termine za ogled si lahko rezervirate na kontaktni številki 080 73 15 ali na 01/420 59 14 ali preko e-pošte nokturno@re-max.si

Ogledi se izvajajo skladno s higienskimi priporočili NIJZ, zato vas prosimo, da jih dosledno upoštevate.

Tlorisi stanovanj

Prenesi datoteke

Jamčevalni rok

Prodajalec, GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52,1260 Ljubljana-Polje, matična številka 2273152000, je v skladu s prvim odstavkom 22. člena ZVKSES dne 30.03.2011 opravil izročitev in prevzem skupnih delov in naprav v objektih naselja Nokturno družbi TABOR Ljubljana d.d., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična številka 5072239000, skladno s sklenjeno Pogodbo o upravljanju storitev upravljanja, obratovanja in vzdrževanja skupnih prostorov, skupnih gradbenih elementov in skupnih instalacij za Stanovanjsko naselje Nokturno, Markovec z dne 04.02.2011 (leta 2012 je družba Tabor Ljubljana d.d. oddelilo dejavnost upravljanja in ustanovilo novo družbo Tabor upravljanje in vzdrževanje d.o.o., Tabor 9, 1000 Ljubljana, matična št. 6054684).

Desetletni jamčevalni rok za napake v solidnosti gradnje (streha, fasada, konstrukcijski elementi in drugi skupni deli in naprave) je zato začel teči navedenega dne in poteče 30.03.2021.

Popis tehničnih lastnosti stavbe – strojne instalacije

Obveščamo vse potencialne ponudnike oz. kupce, da ima naselje tri kotlovnice na utekočinjeni naftni plin, ki oskrbujejo stanovanja in poslovne prostore z ogrevano vodo; infrastrukture za utekočinjeni zemeljski plin na koprskem območju za enkrat še ni. Stroški ogrevanja ter priprava tople vode so glede na projektirani in izvedeni sistem strojnih inštalacij pri sedanjem energentu primerljivi operativnim stroškom bolj energetsko potratnih sosesk.

Jamstva in spremembe prodajnega postopka

  • DUTB pri prodaji nepremičnin ne jamči za napake in nepremičnine prodaja po načinu »videno-kupljeno«, razen v primerih, ko je pri posameznem oglasu to navedeno drugače.
  • Glede oglaševane informativne cene v posameznem oglasu DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je cena zgolj informativne narave in se lahko spreminja skladno z gibanjem cen na trgu in povpraševanjem, pri čemer pa DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja, zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih nezavezujočih ponudb ne zavezujejo DUTB sprejeti kakršnokoli ponudbo, ne glede na to ali so višje, enake ali nižje od trenutne oglaševane informativne cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.
  • DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti in ponudniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov.
  • Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožbo mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je potrebno vložiti neposredno pri DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev, dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.